Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ του εδάφους είναι βραχώδες με ήπιες κλήσεις